• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.